نوع فعالیت ها

  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های صوتی

  • نصب و راه اندازی آنتن مرکزی